Free Shipping Worldwide

Free Returns Worldwide

24 Month Warranty

100% Secure Checkout

Free Shipping Worldwide
Free Shipping Worldwide
Read More
Free Returns Worldwide
Free Returns Worldwide
Read More
24 Month Warranty
24 Month Warranty
Read More
100% Secure Checkout
100% Secure Checkout
Read More

RETURNS (DENMARK)

Du har ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage uden begrundelse. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter, varerne er modtaget.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du meddele os utvetydigt  i en e-mail, at du ønsker at fortryde dit køb. Du kan ikke blot undlade at tage imod pakken eller lade være med at hente den på posthuset. 

Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du returnere varen til os. Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Da varens emballage, herunder eksempelvis æsker til uret og andet, har betydning ved gensalg af varen, vil det udgøre en værdiforringelse, såfremt emballagen er beskadiget eller ikke sendes med retur. Du bærer risikoen for, at varen er forsvarligt emballeret under returforsendelsen.

Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil fortryde dit køb.

Du skal returnere varerne til denne adresse:

Watch Group Denmark
Martensens Alle 4A, 1.th.
1828 Frederiksberg
Denmark

Når du sender pakken tilbage til os, så anbefaler vi, at du husker at få posthusets kvittering ved afsendelse. Returvarer sendes som postpakker via Post Nord. Du skal være opmærksom på at returnere varen som værdipakke. Herved er du som kunde også forsikret, såfremt pakken skulle gå tabt i posten. Hvis du i tilfælde af, at pakken går tabt, ikke har sendt den som postpakke/værdipakke, kan du ikke kræve erstatning af Post Nord. Bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.

Når du fortryder et køb, refunderer vi betalingen til din konto hurtigst muligt og senest 14 dage efter, vi har modtaget din meddelelse om, at du ønsker at fortryde. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur. Refusion sker til det betalingskort, ordren er gennemført med. 

RETURNS (EU)

You have the right to cancel your purchase within 14 days without explanation. The right of withdrawal lapses 14 days after receipt of the goods.

To use your right of withdrawal, you must inform us unambiguously by e-mail that you wish to withdraw. You cannot simply choose not to receive/sign for the package upon delivery. 

If you wish to cancel a purchase, you must return the product to us. You will be liable for any deterioration in the product’s value that is due to handling other than what is necessary to determine the products’ nature, characteristics and method of functioning. Since the product’s packaging, such as boxes for watches and other items, is important for possible resale of the product, any damage to or failure to return the packaging will be deemed to be a deterioration in its value. You assume the risk of ensuring that the product is packaged responsibly when it is returned.

You must return the product(s) without undue delay and no later than 14 days from the date on which you informed us of your wish to withdraw.

Product returns must be sent to the following address:

Watch Group Denmark
Martensens Alle 4A, 1.th.
1828 Frederiksberg
Denmark

When you send the package back to us, we recommend that you remember to get a receipt by your mail carrier. Remember to duly insure the shipment so that you may claim compensation from the shipping provider if your package is lost in transit. Please note that we do not accept packages sent as cash on delivery.

When you cancel a purchase we will refund your payment to your account as soon as possible and no later than 14 days after we have received your notification that you wish to withdraw. We can, however, withhold the refund until we have received the return product.

Refunds are transferred to the payment card with which the purchase was made.

 

RETURNS (INT.)

You have the right to cancel your purchase within 14 days without explanation. The right of withdrawal lapses 14 days after receipt of the goods.

To use your right of withdrawal, you must inform us unambiguously by e-mail that you wish to withdraw. You cannot simply choose not to receive/sign for the package upon delivery. 

If you wish to cancel a purchase, you must return the product to us. You will be liable for any deterioration in the product’s value that is due to handling other than what is necessary to determine the products’ nature, characteristics and method of functioning. Since the product’s packaging, such as boxes for watches and other items, is important for possible resale of the product, any damage to or failure to return the packaging will be deemed to be a deterioration in its value. You assume the risk of ensuring that the product is packaged responsibly when it is returned.

You must return the product(s) without undue delay and no later than 14 days from the date on which you informed us of your wish to withdraw.

Product returns must be sent to the following address:

Watch Group Denmark
Martensens Alle 4A, 1.th.
1828 Frederiksberg
Denmark

When you send the package back to us, we recommend that you remember to get a receipt by your mail carrier. Remember to duly insure the shipment so that you may claim compensation from the shipping provider if your package is lost in transit. Please note that we do not accept packages sent as cash on delivery.

When you cancel a purchase we will refund your payment to your account as soon as possible and no later than 14 days after we have received your notification that you wish to withdraw. We can, however, withhold the refund until we have received the return product.

Refunds are transferred to the payment card with which the purchase was made.